Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

63 §

Edustus: Euroopan eläinneurologien vuosikongressi Helsingissä 21. - 23.9.2017

HEL 2016-005760 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että Euroopan eläinneurologien vuosikongressin, Annual Congress of European College for Veterinary Neurology, enintään 300 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto kaupungintalon juhlasalissa torstaina 21.9.2017 klo 18.30 - 20.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi, projektinumero 104030100204.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle tai ellei toisin ole määrätty, päättää kaupungin markkinointia sekä suhde- ja tiedotustoimintaa koskevista asioista.

Kaupunginjohtaja päättää kaupungin edustamisen periaatteista ja keskitetyn edustusmäärärahan käytöstä. Edustusohjeen mukaan vieraanvaraisuutta voidaan osoittaa merkittävän Helsingissä järjestettävän kokouksen tai tapahtuman vieraille.

Helsingin yliopiston kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto on hakenut kaupungin vastaanottoa Helsingissä 21. - 23.9.2017 järjestettävän kongressin osallistujille.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

ECVN Annual Congress järjestelytoimikunta

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566