Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

46 §

Edustus: ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers kokous Helsingissä 27. - 30.6.2016

HEL 2016-003364 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että internetin nimipalvelun teknisestä koordinaatiosta vastaavan ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers kokoukseen osallistuville enintään 1300 henkilölle saadaan järjestää vastaanotto kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 27.6.2016 klo 18.30 - 20.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi, projektinumero 104030100204.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle tai ellei toisin ole määrätty, päättää kaupungin markkinointia sekä suhde- ja tiedotustoimintaa koskevista asioista.

Kaupunginjohtaja päättää kaupungin edustamisen periaatteista ja keskitetyn edustusmäärärahan käytöstä. Edustusohjeen mukaan vieraanvaraisuutta voidaan osoittaa merkittävän Helsingissä järjestettävän kokouksen tai tapahtuman vieraille.

Ulkoasiainministeriö on hakenut kaupungin vastaanottoa Helsingissä 27. - 30.6.2016 järjestettävän ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers kokouksen osallistujille.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Ulkoasiainministeriö

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566