Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

43 §

Edustus: Luxemburgin suurherttuan ja delegaation vierailu                                     kaupungintalolla 11.5.2016

HEL 2016-003029 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Luxemburgin suurherttuan ja hänen             delegaationsa vierailusta kaupungintalolla keskiviikkona 11.5.2016 aiheutuvat kustannukset saadaan suorittaa talousarvion kohdalta 10403, vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi, projektinumero 104030100204.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja päättää kaupungin edustamisen periaatteista ja keskitetyn edustusmäärärahan käytöstä. Edustusohjeen mukaan vieraanvaraisuutta voidaan osoittaa merkittävän Helsingissä järjestettävän kokouksen tai tapahtuman vieraille.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566