Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

4 §

Edustus: Edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2016, SJ

HEL 2016-000020 T 02 02 02

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti oikeuttaa sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan käyttämään vuoden 2016 aikana enintään 3.000 euroa talousarvion kohdalta 10403, vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi, projektinumero 104030100103, toimialaansa liittyvien edustustilaisuuksien tarjoilujen järjestämistä varten.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Palmia Oy

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566