Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

131 §

Edustus: Helsinki Urban Node Regional Conference 6. - 7.4.2016

HEL 2015-013642 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsinki Urban Node Regional konferenssin noin 100 osallistujalle saadaan järjestää buffet-päivällinen Vanhalla Raatihuoneella keskiviikkona 6.4.2016 klo 19.00 - 20.30. Tilaisuuden tarjoilukustannukset jaetaan Liikenneviraston ja talousarvion kohdan 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207 kesken.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki Urban Node Regional Conference ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Liikennevirasto, viestintä

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566