Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

22/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

118 §

Edustus: The Nordic Data Journalism (NODA) and Tutki16 konferenssi Helsingissä 21. - 23.4.2016

HEL 2015-012491 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että The Nordic Data Journalism (NODA) Conference ja Tutki 2016 konferenssin noin 125 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Vanhalla Raatihuoneella torstaina 21.4.2016 klo 18.00 - 19.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Svenska social- och kommunalhögskolanin kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566