Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

22/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

118 §

Representation: Konferensen The Nordic Data Journalism (NODA) och Tutki16 i Helsingfors 21 - 23.4.2016

HEL 2015-012491 T 00 04 03

Beslut

Stf. stadsdirektören beslutade att det för ca 25 deltagare i konferensen The Nordic Data Journalism (NODA) Conference och Tutki 2016 får ordnas en mottagning (2) i Gamla Rådhuset torsdag 21.4.2016 kl. 18.00–19.00 och att kostnaderna får betalas från budgetmomentet 10403, stadsstyrelsens PR, representationsutgifter, projektstrukturdelen 10403001020207.

Upplysningar

Seija Pallas, organisationssekreterare, telefon: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Bilagor

1

Svenska social- och kommunalhögskolans brev

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

För kännedom

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566