Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

22/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

119 §

Edustus: IAL8 -kongressi Helsingissä 1. - 5.8.2016

HEL 2015-012265 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että likenologian eli jäkälätieteen kahdeksanteen maailmankongressiin IAL8 osallistuville noin 350 kongressivieraalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 1.8.2016 klo 19.00 - 20.30 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Luonnontieteellisen keskusmuseon kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566