Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

113 §

Edustus: CIMAC-kongressi Helsingissä 6. - 10.6.2016

HEL 2015-012253 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että CIMAC-kongressin (World Congress on Combustion Engines) noin 800 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 6.6.2016       klo 18.00 - 20.00. Vastaanoton tarjoilukustannukset jaetaan talousarvion kohdan 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207 ja Teknologiateollisuus ry:n kesken.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Teknologiateollisuus ry:n kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Teknologiateollisuus ry

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566