Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

112 §

Edustus: Varhaiskasvatuslautakunnan suunnittelupäivällinen Kaupungintalolla 25.1.2016

HEL 2015-012367 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että varhaiskasvatusvirasto saa järjestää varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2016 suunnittelupäivällisen noin 20 henkilölle Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa maanantaina 25.1.2016 klo 17.00 - 20.00. Päivällisen tarjoilukustannuksista vastaa varhaiskasvatusvirasto.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatusviraston kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Varhaiskasvatusvirasto

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566