Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

115 §

Edustus: NFOG kongressi Helsingissä 12. - 15.6.2016

HEL 2015-012264 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että pohjoismaisten gynekologiyhdistysten kattojärjestön NFOG (Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology) kongressin noin 800 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 13.6.2016 klo 18.00 - 20.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

NFOG2016 kongressin presidentin kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Kätilöopiston sairaala, HYKS

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566