Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

111 §

Edustus: Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n sidosryhmätilaisuus Kaupungintalolla 18.12.2015

HEL 2015-012074 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin Palvelut Oy saa järjestää toimitusjohtaja Nina Rokkilan sidosryhmätilaisuuden noin 150 vieraalle Kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 18.12.2015               klo 12.00 - 13.00.

Tilaisuudesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Helsingin kaupungin Palvelut Oy.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566