Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

114 §

Representation: Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna i Helsingfors 9 - 12.6.2016

HEL 2015-012290 T 00 04 03

Beslut

Stadsdirektören beslutade att det för ca 170 deltagare i Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna får ordnas en mottagning (1) i Stadshusets festsal fredag 10.6.2016 kl. 17.30–19.00. Kostnaderna för välkomstcocktailen vid evenemanget får betalas från budgetmomentet 10403, stadsstyrelsens PR, representationsutgifter, projektstrukturdelen 10403001020207. För de övriga cateringkostnaderna står Club Åbo/Åbo Akademi och Club Lejonhjärta/Helsingfors universitet.

Upplysningar

Seija Pallas, organisationssekreterare, telefon: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Bilagor

1

Club Åbo och Club Lejonhjärta, brev 9.11.2015

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

 

Club Lejonhjärta c/o Juristklubben Codex r.f

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

För kännedom

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566