Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

114 §

Edustus: Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna -tapahtuma Helsingissä 9. - 12.6.2016

HEL 2015-012290 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna -tapahtumaan osallistuville noin 170 henkilölle saadaan järjestää vastaanotto (1) Kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 10.6.2016 klo 17.30 - 19.00. Tilaisuudessa tarjottavasta tervetulomaljasta aiheutuvat kustannukset saadaan suorittaa talousarvion kohdalta 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207. Tilaisuuden muista tarjoilukustannuksista vastaavat Club Åbo/Åbo Akademi ja Club Lejonhjärta/Helsingin yliopisto.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Club Åbo ja Club Lejonhjärta, kirje 9.11.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Club Lejonhjärta c/o Juristklubben Codex r.f

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566