Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

117 §

Edustus: Slovakian suurlähetystön konsertti Kaupungintalolla 27.9.2016

HEL 2015-012166 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Slovakian suurlähetystö saa järjestää konsertin Kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 27.9.2016 klo 18.00. Konsertista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa Slovakian suurlähetystö.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Slovakian suurlähetystön kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Slovakian suurlähetystö

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566