Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

108 §

Edustus: Kansainvälinen European Organization for Quality, EOQ                             -konferenssi Helsingissä 31.5. - 3.6.2016

HEL 2015-005774 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että kansainvälisen European Organization for Quality, EOQ -konferenssin noin 150 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 31.5.2016          klo 19.00 - 20.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, Khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Laatuyhdistys ry:n kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Suomen Laatuyhdistys ry

 

Helsingin kaupungiun Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566