Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

103 §

Edustus: Valtakunnalliset yrittäjänaispäivät Helsingissä                                                       15. - 17.4.2016

HEL 2015-009313 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin yrittäjänaiset ry saa järjestää valtakunnallisten yrittäjänaispäivien tilaisuuden noin 70 naisyrittäjälle Vanhalla Raatihuoneella perjantaina 15.4.2016 klo 15.00.
Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin yrittäjänaiset ry.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yrittäjänaiset ry:n kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin yrittäjänaiset ry

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566