Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

85 §

Edustus: Oiva Akatemian järjestämä EMBA-valmennuksen valmistujaistilaisuus Vanhalla Raatihuoneella 27.11.2015

HEL 2015-010137 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Oiva Akatemia saa järjestää EMBA-valmennuksen 2-ryhmän valmistujaistilaisuuden 36 osallistujalle Vanhalla Raatihuoneella perjantaina 27.11.2015 klo 18.00 - 20.00.

Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Oiva Akatemia.

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Oiva Akatemian yhteydenotto 27.8.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Oiva Akatemia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566