Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

84 §

Edustus: Kaupunginkirjaston ja varhaiskasvatusviraston järjestämä pelin julkistamistilaisuus juhlasalissa 13.11.2015

HEL 2015-010139 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin kaupunginkirjasto ja varhaiskasvatusvirasto saavat yhteistyössä järjestää mediakasvatuksellisen digitaalisen pelin julkistamistilaisuuden kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 13.11.2015 klo 12.00 - 16.00.

Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin kaupunginkirjasto ja varhaiskasvatusvirasto.

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginkirjaston yhteydenotto 26.8.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Helsingin kaupunginkirjasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566