Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

69 §

Edustus: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen henkilöstötilaisuus 22.9.2015

HEL 2015-006974 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin liikennelaitos               -liikelaitos (HKL) saa järjestää henkilöstölleen uudistetun HKL:n                     kick off -tilaisuuden, noin 350 osallistujalle, kaupungintalon juhlasalissa 22.9.2015 klo 13.00 - 15.00.

Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos.

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen hakemus 15.5.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566