Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

68 §

Edustus: Opetusviraston perusopetuslinjan rehtoreiden kesäpäivä 11.6.2015

HEL 2015-006972 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että opetusvirasto saa järjestää perusopetuslinjan rehtoreiden kesäpäivän, noin 130 vieraalle, kaupungintalon juhlasalissa 11.6.2015 klo 8.00 - 12.15.

Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa opetusvirasto.

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetusviraston kirje 7.5.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

 

Tiedoksi

Opetusvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566