Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

39 §

Edustus: Kansainväliset kemian alan ITP 2015 ja NoSSS 2015                                 -kongressit Helsingissä 30.8. - 3.9.2015

HEL 2015-001780 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että kahden kemian alan kongressin, International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques ITP 2015 ja Nordic Separation Science Symposium NoSSS 2015, noin 200 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 2.9.2015 klo 18.00 - 19.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yliopiston kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin yliopisto, Kemian laitos

 

Tiedoksi

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566