Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2015

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

37 §

Edustus: Kansainväliset logiikan ja tieteenfilosofian alan CLMPS 2015 ja LC 2015 -kongressit Helsingissä 3. - 8.8.2015

HEL 2015-001775 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että kahden logiikan ja tieteenfilosofian alan kongressin, Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science CLMPS 2015 ja Logic Colloquium LC 2015, noin 900 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 5.8.2015 klo 18.30 - 20.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yliopiston kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin yliopisto

 

Tiedoksi

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566