Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

26/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

145 §

Edustus: Suomen Kuntaliiton Piiri2015-tapahtuman iltajuhla Kaupungintalolla

HEL 2014-014282 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Suomen Kuntaliitto saa järjestää Piiri2015 -tapahtuman iltajuhlan noin 200 henkilölle Kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 20.5.2015 klo 17.00 - 20.00. Tapahtuman tarjoilukustannuksista vastaa Suomen Kuntaliitto.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Kuntaliiton sähköpostiviesti

Otteet

Ote

 

Suomen Kuntaliitto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566