Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

26/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

143 §

Edustus: Latvian presidentti Andris Bērziņšin ja delegaation vierailu Kaupungintalolla 28.1.2015

HEL 2014-014703 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Latvian presidentti Andris Bērziņšin ja hänen delegaationsa vierailusta Kaupungintalolla keskiviikkona 28.1.2015 aiheutuvat kustannukset saadaan suorittaa talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566