Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

26/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

142 §

Edustus: Vastaanotto Guggenheim museon arkkitehtuurikilpailun jatkoon päässeille arkkitehdeille

HEL 2014-014201 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Guggenheim museon arkkitehtuurikilpailun jatkoon päässeille arkkitehdeille ja kilpailun tuomaristolle, noin 50 hengelle, saadaan järjestää vastaanotto (2) Vanhalla Raatihuoneella torstaina 15.1.2015 klo 16.00 - 18.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566