Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

26/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

146 §

Edustus: Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n 50-vuotisjuhla Kaupungintalolla

HEL 2014-014046 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry saa järjestää yhdistyksen 50-vuotisjuhlatilaisuuden Kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 4.9.2015 klo 12.00 - 15.00. Juhlan tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566