Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

24/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

137 §

Edustus: International Conference on Computational Social Science Helsingissä 8. - 11.6.2015

HEL 2014-013113 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että kansainvälisen konferenssin International Conference on Computational Social Science noin 200 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 8.6.2015 klo 19.00 - 20.30 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Aalto-yliopiston kirje

Otteet

Ote

 

Aalto-yliopisto, Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566