Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

24/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

134 §

Edustus: Varhaiskasvatuslautakunnan päivällinen Kaupungintalolla 27.1.2015

HEL 2014-013025 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että varhaiskasvatusvirasto saa järjestää varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2015 suunnittelupäivälliset Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa tiistaina 27.1.2015 klo 17.00 - 20.00. Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa varhaiskasvatusvirasto.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatusviraston kirje

Otteet

Ote

 

Varhaiskasvatusvirasto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566