Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

24/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

133 §

Edustus: Lux Helsinki valofestivaalin kutsuvierastilaisuus 8.1.2015

HEL 2014-013714 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin Markkinointi Oy saa järjestää Lux Helsinki valofestivaalin kutsuvierastilaisuuden Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa torstaina 8.1.2015 klo 17.00 - 20.00. Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin Markkinointi Oy.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Markkinointi Oy:n kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin Markkinointi Oy

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566