Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

96 §

Edustus: Krunikan festarin kamarimusiikkikonsertti Kaupungintalolla 6.10.2014

HEL 2014-008031 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Meri-Helsingin musiikkiopisto saa järjestää Krunikan festari -kaupunginosafestivaalin yhteydessä yleisölle avoimen kamarimusiikkikonsertin Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 6.10.2014 klo 18.30.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Meri-Helsingin musiikkiopiston kirje

Otteet

Ote

 

Meri-Helsingin musiikkiopisto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566