Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

93 §

Edustus: HYKS:n Hyytymishäiriökeskuksen EAHAD järjestön vuosikokous Helsingissä 11. - 13.2.2015

HEL 2014-009586 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Hyytymishäiriökeskuksen eurooppalaisen verenvuototauteja käsittelevän EAHAD järjestön vuosikokoukseen osallistuville noin 800 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa torstaina 12.2.2015 klo 19.00 - 21.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

HYKS, EAHAD 2015 kokouksen kirje

Otteet

Ote

 

Meilahden Kolmiosairaala

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566