Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

95 §

Edustus: Energiansäästöneuvottelukunnan vastaanotto Kaupungintalolla 22.10.2014

HEL 2014-010207 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että rakennusvirasto saa järjestää energiansäästöneuvottelukunnan noin 200 vieraan vastaanoton Kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 22.10.2014                                         klo 14.00 - 16.00.  Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa järjestäjätaho.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston kirje

Otteet

Ote

 

Rakennusvirasto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566