Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

92 §

Edustus: Oiva Akatemian järjestämä tulokaspäivä Kaupungintalolla 1.12.2014

HEL 2014-009774 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Oiva Akatemia saa järjestää kaupungin uusien työntekijöiden tulokaspäivän Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 1.12.2014 klo 11.30 - 16.00. Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Oiva Akatemia.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Liitteet

1

Oiva Akatemian kirje

Otteet

Ote

 

Oiva Akatemia

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566