Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

82 §

Edustus: Kultaisen Helsinki-mitalin saajien juhla 12.6.2014

HEL 2014-007392 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että kultaisen Helsinki-mitalin saajille torstaina 12.6.2014 klo 13.30 järjestettävästä juhlasta aiheutuvat kustannukset saadaan suorittaa talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566