Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

85 §

Edustus: Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla Kaupungintalolla 6.12.2014

HEL 2014-007567 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry saa järjestää maahanmuuttajataustaisten ihmisten yhteisen monikulttuurisen itsenäisyyspäiväjuhlan Kaupungintalon juhlasalissa lauantaina 6.12.2014 klo 13.00.  Juhlan tarjoilukustannuksista vastaa Moniheli ry.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Moniheli ry:n kirje

Otteet

Ote

 

Moniheli ry

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566