Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

79 §

Edustus: Taideapurahojen ja kulttuuripalkinnon jakotilaisuus 11.11.2014

HEL 2014-005551 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että taideapurahojen ja kulttuuripalkinnon jakotilaisuus noin 100 vieraalle saadaan järjestää Vanhalla Raatihuoneella tiistaina 11.11.2014 klo 14.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurikeskuksen kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin kulttuurikeskus

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566