Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

80 §

Edustus: Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan seminaari 20.11.2014

HEL 2014-004962 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan seminaari saadaan järjestää Kaupungintalon juhlasalissa torstaina 20.11.2014 klo 12.00 - 16.00 ja seminaarin jälkeen vastaanotto klo 16.00 - 18.00. Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta vastaa seminaarin ja vastaanoton tarjoilukustannuksista.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566