Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

77 §

Edustus: Finnish Film Affair -tapahtuma Helsingissä 23. - 25.9.2014

HEL 2014-004306 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Finnish Film Affair -tapahtumaan osallistuville noin 150 vieraalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Vanhalla Raatihuoneella tiistaina 23.9.2014 klo 16.30 - 18.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki International Film Festival, kirje

Otteet

Ote

 

Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566