Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

78 §

Edustus: Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulun tilaisuus Kaupungintalolla 28.8.2014

HEL 2014-004968 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulu saa järjestää kadettien ja sotatieteiden maisterien juhlatilaisuuden Kaupungintalon juhlasalissa torstaina 28.8.2014 klo 8.30 - 12.00. Tilaisuudessa ei järjestetä tarjoilua.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulun kirje

Otteet

Ote

 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Kadettikoulu

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566