Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

58 §

Edustus: EARS - Europe-Asia Roundtable Sessions Kaupungintalolla 4.9.2014

HEL 2014-001928 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että EARS - Europe-Asia Roundtable Sessions -tapahtuman ensimmäisen päivän seminaari noin 200 hengelle saadaan järjestää Kaupungintalon juhlasalissa torstaina 4.9.2014 klo 9.00 - 17.00 sekä seminaarin jälkeen vastaanotto (2)      klo 17.00 - 18.30. Seminaarin aamukahvista, buffet-lounaasta ja iltapäiväkahvista aiheutuvista kustannuksista vastaa tapahtuman järjestäjä. Vastaanoton tarjoilukustannukset saadaan suorittaa talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

EARS - Europe-Asia Roundtable Sessions -tapahtuman kirje

Otteet

Ote

 

EARS - Europe-Asia Roundtable Sessions

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566