Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

62 §

Edustus: Pohjoismainen NordiCHI 2014 -konferenssi Helsingissä 26. - 30.10.2014

HEL 2014-002338 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että pohjoismaisen human-computer interaction -alan konferenssin NordiCHI 2014 noin 400 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto Kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 28.10.2014 klo 18.00 - 19.30 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Aalto-yliopiston kirje

Otteet

Ote

 

Aalto-yliopisto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566