Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

61 §

Edustus: Eurooppalainen plastiikkakirurgian kurssi, erikoislääkärikuulustelu sekä EBOPRAS viralliset kokoukset Helsingissä 7. – 12.10.2014

HEL 2014-002279 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että eurooppalaisen erikoislääkäriliiton (UEMS) alaisuudessa järjestettävien plastiikkakirurgian kurssin, eurooppalaisen erikoislääkärikuulustelun sekä EBOPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) virallisten kokousten noin 70 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Vanhalla Raatihuoneella tiistaina 7.10.2014 klo 19.00 – 20.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

HYKS Plastiikkakirurgian klinikan kirje

Otteet

Ote

 

HYKS Plastiikkakirurgian klinikka

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566