Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

53 §

Edustus: European Registrars Conference (ERC2014) -konferenssi Helsingissä 9. - 10.6.2014

HEL 2014-002605 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että European Registrars Conference (ERC2014) -konferenssin noin 600 osallistujalle saadaan järjestää kuohuviinitarjoilu (1) Helsingin Taidehallissa tiistaina 10.6.2014           klo 18.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Kansallisgallerian kirje

Otteet

Ote

 

Suomen Kansallisgalleria

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566