Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

51 §

Edustus: Maahanmuuttotutkijoiden kansainvälinen ETMU Days                  -konferenssi Helsingissä 23. - 24.10.2014

HEL 2014-002337 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että maahanmuuttotutkijoiden International ETMU Days -konferenssin noin 180 osallistujalle saadaan järjestää vastanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa torstaina 23.10.2014         klo 18.00 - 19.30 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yliopiston kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin yliopisto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566