Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

50 §

Edustus: GPEN 2014 -kokous Helsingissä 27.8.2014

HEL 2014-002316 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että GPEN 2014 -kokouksen (The Globalization of Pharmaceutics Education Network) noin 250 osallistujalle saadaan järjestää vastaanotto (2) Kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 27.8.2014 klo 18.30 - 19.30 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yliopiston kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin yliopisto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566