Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

40 §

Edustus: Helsingin Markkinointi Oy:n yhteistyöfoorumi matkailuelinkeinolle

HEL 2014-001830 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin Markkinointi Oy saa järjestää matkailuelinkeinolle suunnatun yhteistyöfoorumin Kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 27.5.2014 klo 13.00 - 16.00. Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin Markkinointi Oy.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Markkinointi Oy:n sähköpostiviesti

Otteet

Ote

 

Helsingin Markkinointi Oy

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566