Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

46 §

Edustus: Sosiaali- ja terveysviraston henkilökuntajuhla kaupungintalolla 24.10.2014

HEL 2014-001933 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että sosiaali- ja terveysvirasto saa järjestää henkilökuntajuhlan/mitalienjakotilaisuuden Kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 24.10.2014 klo 11.00 - 15.30. Juhlan ohjelma- ja tarjoilukustannuksista vastaa sosiaali- ja terveysvirasto.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston kirje

Otteet

Ote

 

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566