Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

48 §

Edustus: Suomen Taiteilijaseuran 150-vuotisjuhlavastaanotto Kaupungintalolla

HEL 2014-001310 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry:n 150-vuotisjuhlavastaanotto (2) saadaan järjestää Kaupungintalon juhlasalissa torstaina 13.11.2014 klo 18.00 - 19.30 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Taiteilijaseura ry:n kirje

Otteet

Ote

 

Suomen Taiteilijaseura ry

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566