Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2014

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

36 §

Edustus: Helsingin kaupungin historiatoimikunnan seminaari kaupungintalolla 19.3.2014

HEL 2014-002079 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin historiatoimikunta saa järjestää noin 100 hengen Mitä opimme historiasta -seminaarin Kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 19.3.2014 klo 14.00 - 17.00 ja seminaarin jälkeen vastaanoton (2) klo 17.00 - 18.00. Seminaarin kahvitarjoilusta ja vastaanoton tarjoiluista aiheutuvat kustannukset saadaan suorittaa talousarvion kohdalta 10403, khn vieraanvaraisuus, edustusmenot, projektirakenneosa 10403001020207.

Lisätiedot

Seija Pallas-Siltala, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas-siltala(a)hel.fi

Liitteet

1

Historiatoimikunnan kirje

Otteet

Ote

 

Helsingin kaupungin historiatoimikunta

 

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Palmia

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566